Odvolání

Storno podmínky

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti:

A. Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Odchylně od toho je v případě smlouvy o pravidelném dodání zboží v určitém časovém období lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala první zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám to oznámit (Summacum GmbH, Morassistr.18, 80469 Mnichov, Německo, tel.: + 49 (0)89 - 37 95 24 00, e-mail: info@summacum.works) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odvolat tuto smlouvu. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena.

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně v případě smluv na dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do členského státu Evropské unie a jejichž jediné bydliště a adresa pro doručování se v době uzavření smlouvy nachází mimo Evropskou unii.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář.

Kontaktujte náš zákaznický servis na adrese support@summacum.works. Postaráme se o zpětné doklady.

Na

Summacum GmbH
Morassistr. 18
80469 Mnichov
Německo
E-mail: info@summacum.works

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*).

________________________________________________________

________________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) _____________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte